ÁSZF

Hatályos ettől a naptól kezdve: 2020-03-31

A Szolgáltató (Eladó) adatai

 • Név: Szlavati Andrea e.v.
 • Székhely: 6455 Katymár, Gr. Széchenyi I. u. 37.
 • Levelezési cím: 6455 Katymár, Gr. Széchenyi I. u. 37.
 • Nyilvántartásba vevő hatóság: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
 • Nyilvántartási szám: 54418435
 • Adószám: 53417022-1-23
 • Képviselő: Szlavati Andrea
 • Tel: +36 30 260 6411
 • E-mail: szlavati.andrea.lyo@gmail.com
 • Honlap: https://szlavidanceart.com/
 • Webshop: https://szlavidanceart.com/uzlet/
 • Bankszámlaszám: Budapest Bank HU14-10102842-42893200-01005004

A Tárhelyszolgáltató adatai

 • Név: C-Host Kft.
 • Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29.
 • Levelezési cím: 1115 Budapest, Halmi utca 29.
 • Email: info@nethely.hu
 • Tel: +36 1 445 20 40
 • Fax: +36 1 445 20 38
 • Weboldal: https://www.nethely.hu/

Fogalmak

 • Felek: Eladó és Vevő együttesen
 • Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
 • Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
 • Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál
 • Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés
 • Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz
 • Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
 • Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi
 • Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
 • Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
 • Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,
  1. a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
  2. a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi. A rendelését nem is tudja leadni, ha nem fogadja az ÁSZF rendelkezéseit.

A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak.

Árak

Az árak forintban értendők. Az Eladó alanyi adómentes ÁFA értékesítés szempontjából, így az áraknak ÁFA tartalma nincs. Az árak tájékoztató jellegűek. Az Eladó üzletpolitikai okból az árakat bármikor módosíthatja. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, a már megkötött szerződések esetében az ÁSZF „Eljárás hibás ár esetén” pontja alapján jár el.

Frissítés: 2022. aug. 04.:

A szolgáltatói és bérleti díjak emelkedése, az adózási forma kényszerű megváltoztatása (a szeptember 1-jével hatályba lépő a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény), és minden más egyéb megszavazott, és begyűrűzött következménye miatt sajnos kénytelen vagyok emelni az árakon a mai naptól (aug. 04.). A 4 alkalmas bérletek ára 5500-ról 6000-re, az 1 személyes magánórák ára 5000-ről 5500-ra, a 2 személyes magánóráké 6000-ről 6500-ra, az órajegyek ára 1800-ról 2100-ra fog növekedni. A mai naptól kezdődően ezek az árak érvényesek.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Telefon: +36 30 260 6411
 • E-mail: szlavati.andrea.lyo@gmail.com

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás. Az ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Békés Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
 • Telefonszám: 06-66-324-976
 • Fax: 06-66-324-976
 • E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
 • Telefonszám: 06-46-501-091;06-46-501-870
 • Fax: 06-46-501-099
 • E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

 • Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
 • Telefonszám: 06-1-488-2131
 • Fax: 06-1-488-2186
 • E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Fejér Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
 • Telefonszám: 06-22-510-310
 • Fax: 06-22-510-312
 • E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
 • Telefonszám: 06-52-500-710
 • Fax: 06-52-500-720
 • E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
 • Telefonszám: 06-36-429-612
 • Fax: 06-36-323-615
 • E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
 • Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
 • Fax: 06-56-510-628
 • E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
 • Telefonszám: 06-34-513-027
 • Fax: 06-34-316-259
 • E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
 • Telefonszám: 06-32-520-860
 • Fax: 06-32-520-862
 • E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
 • Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
 • Telefonszám: 06-1-269-0703
 • Fax: 06-1-474-7921
 • E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
 • Telefonszám: 06-82-501-026
 • Fax: 06-82-501-046
 • E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
 • Telefonszám: 06-42-311-544
 • Fax: 06-42-311-750
 • E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
 • Telefonszám: 06-74-411-661
 • Fax: 06-74-411-456
 • E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
 • Telefonszám: 06-94-312-356
 • Fax: 06-94-316-936
 • E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Zala Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
 • Telefonszám: 06-92-550-513
 • Fax: 06-92-550-525
 • E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Szlavati Andrea e.v.

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül: 0 Ft-os ár.

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

A vásárlás menete

1. A Termék(ek) kiválasztása

A webshopon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt terméket/tánckurzust. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét és árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

2. Kosárba helyezés

A Termék kiválasztása után Ön a „Kosárba” gombra kattintva helyezhet – tetszőleges számú – terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kívánt termékszám megváltoztatható.

Amennyiben Ön a kiválasztott terméket a Kosárba helyezi, úgy automatikusan átirányításra kerül a kosár oldalra. Ha más termékeket is szeretne a kosarába tenni, akkor visszamehet a webshop főoldalára. Amennyiben Ön fizetni kíván, kattintson a „Pénztár” gombra!

3. Pénztár

A „Pénztár” gombra kattintva Ön a vásárlói adatok megadása űrlapra lép át, ahol Önnek meg kell adnia a rendeléshez és aregisztrációhoz szükséges adatait és elfogadni az ÁSZF és az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat rendelkezéseit. Ennek hiányában nem tud a következő lépésre ugrani.

3.1. Regisztráció

A rendszerünk automatikusan regisztrálja Önt mint felhasználót, így a következő vásárlásai során csak be kell jelentkeznie az Ön által megadott e-mailre általunk kiküldött jelszavával és felhasználónevével (a belépésnél az e-mail címét is megadhatja felhasználónévként). A jelszavát a belépés után megváltoztathatja. Az Eladó nem ismeri az Ön jelszavát. A jelszó elfelejtése esetén jelszóvisszaállítást kérhet e-mailben. A benne található linkre kattintva új jelszót adhat meg.

A regisztráció hiányában nem vásárolhat, ugyanis a csak a felhasználói fiókján keresztül éri el a vásárolt terméket, követheti nyomon a rendelését, változtathatja meg a profiladatait. A bankkártya adatai nem kerülnek elmentésre! A következő fizetésnél csak be kell lépnie a fiókjába és a rendszer automatikusan kitölti a számlázási címét az űrlapon.

A regisztráció és a bejelentkezés a Facebook oldala segítségével is történhet. Ebben az esetben Önnek engedélyeznie kell a hozzáférést a Facebook profiladataihoz: vezetésnév és keresztnév, e-mail cím és a profilkép (az avatarjához). A Facebook-bejelentkezés csak egy opcionális lehetőség és egy kényelmi funkció. Felhasználónév és jelszó segítségével is beléphet.

3.2. Számlázási adatok, szállítási mód megadása

Önnek meg kell adnia a számlázási címét. Mivel Ön virtuális Terméket vásárol, ezért nincs hagyományos értelemben vett szállítás, ezért mindig a számlázási címét adja itt meg, különösen akkor, ha különbözik a szállítási és számlázási címe!

3.3. Fizetési módok

Kétféle fizetési mód választható a webshopunkban:

 1. Bankkártyás fizetés a PayLike rendszerén keresztül (MasterCard, Visa és Maestro kártyák fogadhatók el)
 2. Banki átutalás a megadott számlaszámra. A fizetés előtt megkapja a szükséges adatokat: bank neve, számlaszám, kedvezményezett neve, hogy mit írjon a megjegyzés mezőbe.

A fizetést követően néhány percen belül hozzáfér a megvett termékhez a saját fiókján keresztül. Banki utalásos fizetés választása esetén többet kell várnia. A bankkártyás fizetés előnyben részesített, ami biztonságos, kényelmes és gyors fizetést tesz lehetővé.

3.4. A rendelés véglegesítése

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti a rendelését. Ha a bankkártyás fizetést választotta, akkor a felugró ablakban adja meg a kártyaadatait és kattintson a fizetés gombra. A banki utalásos fizetés választása esetén kérjük utalja el a kért összeget.

Ön a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Önnek 48 órája van, hogy banki átutalással kifizesse a megrendelt Termék(ek)et. Ez a bankkártyás fizetésre a legtöbbször nem vonatkozik, ugyanis a fizetés azonnal megtörténik, amennyiben nem lép fel hiba a tranzakció során (például nincs elég keret, elírt kártyaszám). Amennyiben ezt elmulasztja, a rendelése törlésre kerül. Ilyen módon itt még elállhat a rendelésétől.

A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a bankszámlaszámot, ahova a Termék árát kell elküldeni. A megjegyzések rovatba mindenképpen írd be a teljes nevedet és hogy melyik kurzusra jelentkeztél! Ennek hiányában nem tudjuk, hogy ki küldte a pénzt. Ennek hiányában nem tudjuk teljesítettnek tekinteni a fizetést és a szerződés az Eladó és Vevő között nem jön létre és a rendelése törlésre kerül. Az Eladó nem vállal felelősséget, ha a Vevő önhibájából az utalás során a megjegyzések rovatot nem tölti ki!

Amennyiben a Vevő 48 órán belül teljes egészében átutalta a rendelésén szereplő árat, ami a rendelésben szereplő Termék vagy Termékek árának az összege. Ez esetben kap egy visszaigazoló e-mailt, hogy a rendelés státusza „Teljesítettre” változott.

Lépjen be a saját fiókjába és ott megtalálja a megvásárolt termékét. Kattintson a linkjére és a betöltődő oldalon megtalálja az instrukciókat amelyek követésével hozzáfér bizonyos termékekhez.

Amennyiben az instrukcióknak nem tesz eleget, ezáltal nem fér hozzá az online órákhoz, úgy az Eladó nem vállal felelősséget a Vevőnek a Vevő saját hibájából származó bármilyen káráért! Ezért kérjük figyeljen erre! Mindössze fel kell vennie a kapcsolatot velünk a leírtak szerint.

A magánórák és az online táncórák kapcsolatfelvételt igényelnek. Küldenie kell egy üzenetet Szlavati Andreának Messengerben vagy telefonon is egyeztethetnek időpontot. Az online táncórák esetén kattintson a Csatlakozás a csoporthoz gombra, ami egy titkos Facebook csoport oldalára visz. Válassza a csatlakozás a csoporthoz gombot. Az ellenőrzés után jóváhagyjuk a jelentkezését. Minden információt megkapnak a részletekről.

A megvásárolt online oktatóvideókhoz (csomagokhoz) is a fiókján keresztül fér hozzá. A videók az oldalon be vannak ágyazva, akárhányszor megtekinthetők. De csak a belépés után érhetők el. Azok számára, akik nincsenek belépve vagy még nem vették meg a terméket, a „Korlátozott tartalom” üzenetet jelenítünk meg az oldalon. Ilyenkor ne lepődjön meg: kérjük lépjen be a fiókjába a gombra kattintva!

Fizetési módok

Bankkártyás fizetés a PayLike-on keresztül

A Paylike fizetési rendszere minden biztonsági előírásnak eleget tesz, a cég kulcsfontosságúnak tartja a kártyaadatok védelmét. Minden adatbiztonsági és törvényi megfelelésnek eleget téve, a bankkártya társaságok által előírt PCI DSS minősítést is magáénak tudja.

A Paylike használata ingyenes, rejtett költségek nélkül a vásárló már mobilról, bármely böngészővel használhatja a fizetőkaput. MasterCard és Visa kártyákkal fizethet.

A Paylike-ot elektronikus kereskedelemben tapasztalt dán vállalkozók és fejlesztők hozták létre, API alapú megközelítéssel, amely szinte mindent lehetővé tesz kereskedők számára.

További tudnivalókért látogasson el a Paylike weboldalára: https://paylike.hu/

A fizetés rögtön a megrendelés elküldése után történik. A felugró ablakban adja meg a bankkártya adatait (a kártyaszámot, az érvényességét, a kártyán szereplő nevet és a háromjegyű biztonsági kódot) és kattintson a fizetés gombra.

A megvásárolt termék pár perc múlva elérhető lesz a fiókján keresztül. Jelentkezzen be és kövesse az instrukciókat.

Banki átutalás

A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti. Az átutaláshoz szükséges adatok:

 • Kedvezményezett bankja: Budapest Bank.
 • Kedvezményezett neve: Szlavati Andrea e.v.
 • Kedvezményezett számlaszáma: HU14-10102842-42893200-01005004
 • Megjegyzésbe: Teljes név + a termék neve, amit megvásárolt (pl. „online dominikai 2. kurzus”)

Átvételi módok, átvételi díjak

A digitális szolgáltatások – virtuális termékek – díjának kiegyenlítése átutalással történik. Nincs szállítás, nincs rejtett pluszköltség.

Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 7 nap.

Szerződés létrejötte

Az Eladó és a Vevő közti szerződés a Termék árának sikeres kifizetésével jön létre.

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

 1. termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. a terméknek,
 3. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását.

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött – szolgáltatás nyújtásra vonatkozó – szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük, vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A weboldalon sütiket (cookie-kat) használunk, hogy biztonságos böngészés mellett jobb felhasználói élményt nyújthassunk. Bővebb leírás