Adatvédelem

Hatályos ettől a naptól kezdve: 2020-05-22

A honlap adatkezelési tájékoztatójának kialakításakor a következő jogforrásokat vettük figyelembe:

 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („GDPR”: „Általános Adatvédelmi Rendelet”)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (2011. július 26.)
 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Fogalmak definíciója

A 2011. évi CXII. törvény 3. §-a alapján:

 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel.
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.
 • Adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.
 • Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. Az Érintett olyan látogató, aki önszántából személyes adatokat ad meg a rendelési folyamat szakaszaiban.
 • Felügyeleti hatóság: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu)
 • Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
 • Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek.
 • Közvetett adattovábbítás: személyes adatnak valamely harmadik országban vagy nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére továbbítása útján valamely más harmadik országban vagy nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére történő továbbítása.
 • Látogató: bármely személy, aki meglátogatja az Adatkezelő webáruházát, de nem feltétlenül ad át személyes adatokat az Adatkezelő számára.
 • Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ.

Az Adatkezelő (eladó) adatai

 • Név: Szlavati Andrea e.v. (táncoktató és táncos)
 • Cím, székhely: 6455 Katymár, Gr. Széchenyi I. u. 37.
 • Honlap: https://szlavidanceart.com/
 • Webshop: https://szlavidanceart.com/shop/
 • Telefon: 06 30 260 64 11
 • E-mail: szlavati.andrea.lyo (kukac) gmail.com
 • Adószám: 53417022-1-23
 • Adóazonosító jel: 8409644622
 • Statisztikai számjel (KSH): 53417022-855-231-03
 • B.sz.: HU14-10102842-42893200-01005004

A kezelt személyes adatok köre

Az adatkezelő minden tőle telhető óvintézkedést megtesz és felelősséget vállal a kezelt személyes adatok biztonságáért, hogy azok ne kerüljenek harmadik személy kezébe.

Ha ennek ellenére adatvédelmi incidens következik be, akkor az adatkezelő haladéktalanul (72 órán belül) tájékoztatja a felügyeleti hatóságot, megkísérli elhárítani a problémát és az érintetteket is tájékoztatja az eseményről.

A webshopunkon keresztül történő termék rendelése esetén az Ön által kötelezően elküldött adatok köre:

 • az Ön teljes neve (vezeték- és keresztnév)
 • az Ön e-mail címe
 • az Ön számlázási címe
 • céges vásárlás esetén az Ön adószáma

Az webshopunkon keresztül történő termék rendelése esetén az Ön által opcionálisan elküldött adatok köre:

 • Amennyiben a Facebook oldalán keresztül regisztrál, a vezeték- és keresztnevét, az e-mail címét és profilképét a Facebook profiljából megkapjuk, ha Ön erre engedélyt ad.

A rendelés során rögzítésre kerül az Ön számítógépének az IP-címe, a böngészőazonosító karakterlánc és a rendelés leadásának az időpontja is.

Cookie-k (sütik)

A szlavidanceart.com weboldal egyes részei a Látogató azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: cookie) használnak. A weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával a látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a látogató számítógépén tárolódjanak és ahhoz az Superwebaruhaz.hu, mint adatfeldolgozó hozzáférhessen.

A látogató ugyanakkor böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/policies/technologies/ads/) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlapok használata kényelmetlenebbé válhat a felhasználó számára.

A cookie beállításokat a honlap alján felugró sávban találja meg, ahol elfogadhatja azokat. Amennyiben nem, úgy a cookie-k tiltva maradnak.

Google Analytics

A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a https://szlavidanceart.com/ információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

A sütikben rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről az adatkezelő számára. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani.

Az Adatfeldolgozók adatai

Az adatkezelő tevékenysége keretében az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Tárhelyszolgáltató

Google Analytics – analitika

 • Google Inc., Mountain View, California, USA
 • Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Adattovábbítás harmadik országba

Adattovábbítás az Amerikai Egyesült Államokba történik, mellyel megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én.

A megfelelőségi határozat a Google esetében is érvényes.

A Google Adatvédelmi Irányelvei 2019. január 22-én megváltoztak, hogy a cég könnyebben megfeleljen a GDPR rendelkezéseinek, az EGT-államok esetén:

“Az Európai Gazdasági Térségben vagy Svájcban tartózkodó felhasználók esetében a személyes adataiért felelős adatkezelő a Google Ireland Limited, kivéve, ha valamely szolgáltatásra vonatkozó külön adatvédelmi tájékoztató erről másként rendelkezik. Tehát a Google vállalatok közül a Google Ireland Limited felelős a személyes adatainak kezeléséért, valamint a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok betartásáért.”

Az Érintettek jogai

A GDPR hatálya alá tartozó esetekben az alábbi jogok illetik meg Önt:

 1. a hozzáféréshez való jog,
 2. a helyesbítéshez való jog,
 3. a törléshez való jog,
 4. az elfeledtetéshez való jog,
 5. az adatkezelés korlátozásához való jog,
 6. az adathordozhatósághoz való jog,
 7. a tiltakozáshoz való jog,
 8. a panaszhoz való jog.
 1. A hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
 2. A helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 3. A törléshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
 4. Az elfeledtetéshez való jog: Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
  1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.
 6. Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…)
 7. A tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
 8. Panaszhoz való jog: Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat. Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő kérésre az érintettet tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Egyéb rendelkezések

A jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelő bármikor saját belátása szerint módosíthatja, illetve kiegészítheti. Az adatkezelési tájékoztató módosításával egyidejűleg az oldal tetején látható “Utolsó módosítás” időpontja is frissítésre kerül. A módosított adatkezelési tájékoztató ettől az időponttól lesz érvényes Önre és az Ön adataira nézve.

A weboldalon sütiket (cookie-kat) használunk, hogy biztonságos böngészés mellett jobb felhasználói élményt nyújthassunk. Bővebb leírás